• 002a.jpg
  • 003a.jpg
  • 006a.jpg
  • 008a.jpg
  • 010a.jpg
  • 015a.jpg
  • 023a.jpg
  • 025a.jpg
  • 035a.jpg
  • 042a.jpg
  • 045a.jpg

Το «ΞΥΛΙΝΟ ΧΩΡΙΟ» εΙναι ΤΟ ξενοδοχειακΟ συγκρΟτημα του ΑγκΙστρου, κτισμΕνο στους καταπρΑσινους πρΟποδες του Ορους Αγκιστρο